Microfibre Leather Care Kit

Microleder is een veelzijdig en aangenaam materiaal waaraan u, met enige zorg en aandacht, langdurig plezier beleeft. De Microfiber Leather Care Kit bevat 2 gespecialiseerde producten voor het optimaal reinigen en beschermen van nieuwe en gebruikte meubelen. Hiermee houdt u nieuwe meubelen in topconditie en geeft u gebruikte (vervuilde) meubelen een tweede leven.

Gebruiksaanwijzing ↓ Gevarenetikettering ↓

Bij nieuwe meubelen deze direct behandelen met Microfiber Leather Protector.

Bij gebruikte / vervuilde meubelen:
STAP 1:
Het gehele meubel (incl. losse kussens) eerst goed stofvrij maken met de stofzuiger (borstel).
STAP 2: Het meubel reinigen met Microfiber Leather Cleaner.
STAP 3: Na droging het meubel in z’n geheel stofzuigen.
STAP 4: Nadien het meubel behandelen met Microfiber Leather Protector.

Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Inademing van damp/spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften. Bevat koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cylcoalkenen, < 5% n-hexaan.

 25,25

Artikelcode: 142215

SKU: 142215 Categorie: Tags: , ,